اخبار مربوط به انجمن در تیر ماه ۱۳۹۸

– نشست هم اندیشی سازمان های مردم نهاد با حضور محترم استاندار، جناب آقای ربیعی سخنگوی دولت و همچنین نماینده ی انجمن جناب آقای بابائی در رابطه با بررسی مسائل و مشکلات نهادها.