• جناب آقای دکتر کیخا فرزانه مدیر حوزه امور اجتماعی سازمان های مردم نهاد از مکان جدید انجمن بازدید به عمل آوردند .
  • حضورخانم عقیلی به عنوان نماینده انجمن درکارگاه <<ضرورت نیازسنجی وشیوه پژوهش درحوزه مشارکت های اجتماعی>> که به همت دانشگاه پردیس علوم پزشکی زاهدان برگزارگردید
فهرست