• برگزاری جلسه ی هیئت مدیره در مورد روند پیشرفت ساختمان جدید انجمن
  • برگزاری جلسه ای با کمیته تبلیغات، در رابطه با نهایی کردن پمفلت جدید
  • اهدای رفاه کارت به مددجویان تحت پوشش انجمن
  • ارائه ۷۹۱ مورد خدمات چشمی به مراجعین انجمن
فهرست