خدمات مددکاری

  • کمک هزینه عمل جراحی: ۲۰نفر، دارو: ۳۷ نفر، عینک: ۲۱ نفر

 

فهرست