– برگزاری جلسات هیئت مدیره، مددکاری و کمیته تبلیغات در انجمن

– برگزاری جلسه با مدیر عامل موسسه خیریه صابرین، جناب آقای براهویی در مورد روند کمک رسانی به سیل زدگان بلوچستان

– ارائه ۲۲۱ مورد، خدمات چشمی در فروردین ماه به بیماران

 

فهرست