پزشکان همکار با انجمن

دکتر محمد رضا روحانی

فلوشیپ سگمان قدامی

 

دکتر فیض محمد ریگی

جراح و متخصص چشم

 

دکتر مینا دهمرده

جراح و متخصص چشم

دکتر سیمین قاسمی

جراح و متخصص چشم

 

دکتر مرجان عرفانی

جراح و متخصص چشم

 

دکتر ملیحه ملک رئیسی

جراح و متخصص چشم

 

دکتر کوروش شهرکی

جراح و فوق تخصص چشم

 

دکتر آروین شیبائی

جراح و متخصص چشم

 

 

دکترکیانوش شهرکی

فلوشیپ سگمان قدامی

0+
تعداد مددجویان
0
تعداد حامیان
0
تعداد عمل، عینک و داروی رایگان
1
تعداد افراد مشمول طرح های رایگان انجمن
فهرست