• حضور جناب آقای دکتر روحانی در بیمارستان خیریه آیت ا…سیستانی (شهرستان زابل) و انجام تعدادی عمل در این مرکز
  • اهدای عینک و دارو، سبد کالا، انجام رایگان خدمات کلینیکی ـ پاراکلینیکی و تعدادی عمل

 

فهرست