اهدای عینک و دارو، سبد کالا، انجام رایگان خدمات کلینیکی ـ پاراکلینیکی و تعدادی عمل

تهیه ی دو عدد تبلت به همت حامیان عزیز و صندوق انجمن و اهدای آن ها به مددجویان تحت پوشش

فهرست