• اهدا چهل بسته سبد کالا از از طرف حامی و همراه همیشگی انجمن، سیمان زابل به مددجویان تحت پوشش
  • اهدای عینک و دارو، سبد کالا، انجام رایگان خدمات کلینیکی ـ پاراکلینیکی و تعدادی عمل

 

 

فهرست