• اهدای عینک و دارو، سبد کالا، انجام رایگان خدمات کلینیکی ـ پاراکلینیکی و تعدادی عمل
  • برگزاری جلسه با اعضای هیئت محترم مدیره در راستای بررسی عملکرد یک ساله انجمن

 

فهرست