خدمات مددکاری

  • کمک هزینه عمل جراحی: ۱۰نفر، دارو: ۳۰ نفر، عینک: ۱۶ نفر و ۱۴ عدد کارت رفاه
فهرست