خدمات مددکاری:

کمک هزینه عمل جراحی(رایگان و نیمه رایگان): ۱۹نفر، دارو: ۲۵ نفر، عینک: ۱۰ نفر

فهرست