طرح شنبه ـ یاری ـ بینایی

در این طرح روزهای شنبه، بیماران بدون مدارک و از حاشیه شهر زاهدان یا دیگر شهرستان ها شناسایی، تحت درمان و عمل جراحی قرار می گیرند.

فهرست