• برگزاری جلسه های هیئت مدیره و پرسنل در انجمن
  • تامین صد سبد کالا برای خانواده های بی سرپرست و همچنین مددجویان بی بضاعت چشمی، با مشارکت انجمن شمس
  • اهدای عینک و دارو و انجام تعدادی عمل رایگان و همچنین دادن کمک هزینه ی عمل جراحی به مددجویان انجمن

 

فهرست