خدمات مددکاری

  • کمک هزینه عمل جراحی: ۲۴نفر، دارو: ۱۷ نفر، عینک: ۱۱ نفر، کارت خرید رفاه: ۱۰ عدد
فهرست