• اهدا پنجاه بسته سبد کالا از از طرف حامی و همراه همیشگی انجمن، سیمان زابل به مددجویان تحت پوشش
  • برگزاری جلسه ای با اعضای محترم خیریه صابرین
فهرست