• اهدا چهل و دو بسته گوشت قرمز از طرف خیریه صابرین به مددجویان تحت پوشش انجمن 
  • اهدای عینک و دارو، سبد کالا، انجام رایگان خدمات کلینیکی ـ پاراکلینیکی و تعدادی عمل
فهرست