خدمات مددکاری

  • کمک هزینه عمل جراحی: ۲۴نفر، دارو: ۲۵ نفر، عینک: ۲۰ نفر

 

فهرست