دستگاه  OCT به مبلغ 3/780/000/000 ریال خریداری شد.که مبلغ 2/250/000/000 ریال از منبع استانداری دریافت گردید و الباقی از محل درآمدهای انجمن و کمکهای خیرین تامین گردیده است.

مشخصات دستگاه :

فهرست