کمپین نان مهربانی

یکی از بهترین صدقات، دادن نان به نیازمندان است. موسسه خیریه صابرین در نظر دارد با توجه به شیوع ویروس کرونا در بین جامعه، کمپین نان مهربانی را استارت بزند تا خانواده های بی بضاعت که اجبارا در قرنطینه خانگی به سر برده و توانایی تهیه ارزاق به خصوص نان را ندارند را یاری رساند و  هزینه نان ۱۰۰۰ خانواده را برای یک ماه تامین نماید.

 تاریخ پایان جمع آوری کمک ها ۱۳۹۹/۰۱/۲۸

شماره حساب: ۰۱۰۶۹۸۳۲۸۴۰۰۷       شماره کارت: ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۶۱۵۲۵

شماره پیام گیر: ۳۰۰۰۷۶۱۷۹۰ لطفا “طرح نان مهربانی ” در پیامک قید شود. با تشکر

فهرست