عملکرد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما
  4. chevron_right
  5. عملکرد

گزارش کلی عملکرد کلینیک نور پژوهان شرق

 

 خدمات


 سال 1394


 سال 1395


 سال 1396


 – ویزیت  2093  2473  2406
 – بینایی سنجی  688  1069  1073
 – OCT  712  1821  2136
– میدان بینایی  700  707  910
 – پاکیمتری  524  465  405
 – پنتاکم  –  390  777
 – تعیین لنز  71  229  534
 – اکو گرافی  13  65  28
 – لیزر کپسولوتومی  321  191  216
 – لیزر PI  113  82  86
– مشاوره پیامکی  135  –  –
 – تعداد کل مراجعین  4049  5976  6992
       
 خدمات


 سال 1397


 – ویزیت  1928
 – بینایی سنجی  2166
 – OCT  2695
– میدان بینایی  1077
 – پاکیمتری  355
 – پنتاکم  935
 – تعیین لنز  571
 – اکو گرافی  138
 – لیزر کپسولوتومی  197
 – لیزر PI  118
– مشاوره پیامکی
فشار چشم  200
 – تعداد کل مراجعین  

 

فهرست