اساسنامه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. درباره ما
  4. chevron_right
  5. معرفی
  6. chevron_right
  7. اساسنامه

بسمه تعالی

اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ انجمن حمایت از آسیب دیدگان چشمی نور پژوهان شرق

ﻓﺼﻞ اول – ﻛﻠﻴﺎت و اﻫﺪاف :

ﻣﺎده 1

ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ انجمن حمایت از آسیب دیدگان چشمی نور پژوهان شرق اﺳﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ رﻋﺎﻳـﺖ اﺧﺘـﺼﺎر “انجمن”  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﻣﺎده 2

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ: ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي انجمن ﻏﻴﺮﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﻮده و در ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و اﻳﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .

ﻣﺎده 3

ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ انجمن در ﺳﻄﺢ استان سیستان و بلوچستان اﺳﺖ .

ﻣﺎده 4

ﻣﺤﻞ : ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ انجمن دراﺳﺘﺎن سیستان و بلوچستان زاهدان بلوار فلسطین رو بروی بانک صادرات نبش اوقاف  واﻗـﻊ اﺳـﺖ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘـﺎط داﺧـﻞ ﻳـﺎ ﺧـﺎرج ﻛـﺸﻮر ﺷﻌﺒﻪ ﻳﺎ دﻓﺘﺮﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﻣﺎده 5

– ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ

انجمن ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان را دارد و ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎي آن اﻟﺘﺰام ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان اﻋﻼم ﻣﻲ دارﻧ .ﺪ

ﻣﺎده 6

ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ انجمن از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺎده 7

داراﻳﻲ اوﻟﻴﻪ انجمن اﻋﻢ از ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل ﻣﺒﻠﻎ10/000/000رﻳﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻫﻴﺄت ﻣﻮﺳﺲ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﭘﺮداﺧﺖ  ﺷﺪه و در اﺧﺘﻴﺎر انجمن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

ﻣﺎده 8

ﻫﻴئت ﻣﻮﺳﺲ انجمن اﺷﺨﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻴﺎم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣؤﺳﺲ ﻣﺴئوﻟﻴﺘﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .

ﻣﺎده 9

اﻫﺪاف انجمن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

اﻟﻒ : ﻛﻠﻴﺎت

آموزش پیشگیرانه کمک و همیاری با بیماران آسیب دیده نیازمند چشمی و انجام تحقیق بنیادی و کاربردی دراین زمینه در سطح استان

ب : روش اﺟﺮاي ﻫﺪف

1-   انجام پژوهش میدانی جهت بررسی مشکلات چشمی جمعیت هدف در سطح استان برای برنامه ریزی مناسب

2-   آموزش جامعه هدف به منظور پیشگیری از آسیب های چشمی

3-   تأمین امکانات تشخیصی و درمانی بیماریهای چشمی برای جامعه هدف

4-   تأمین هزینه  امکانات و لوازم پزشکی برای بیماران نیازمند چشمی با توجه به امکانات

5-   جمع آوری اعانات و کمک های مردمی افرا داوطلب برای ارائه خدمات وسیع تر به جامعه هدف

6-   ارتباط با مجامع مجاز بین المللی به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از تجربیات

7-   برگزاری و همکاری در سمینارها و اجتماعات علمی مرتبط در استان

8-   برگزاری بازارچه خیریه با در نظر گرفتن ضوابط جاری

ﻣﺎده 10

ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ : التزام به دین مبین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی – حسن شهرت

اﻧﻮاع ﻋﻀﻮﻳﺖ : اصلی – افتخاری

ﻓﺼﻞ دوم : ﺳﺎﺧﺘﺎر

ﻣﺎده 11

ارﻛﺎن انجمن ﻋﺒـﺎرﺗﻨـﺪ از  :

1. ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣـﻲ    2. ﻫﻴﺄت ﻣـﺪﻳـﺮه    3. ﺑﺎزرس

ﻣﺎده 12

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺆﺳﺲ ﻫﻤﺎن ﻫﻴئت ﻣﺆﺳﺲ ﺑﻮده و وﻇﺎﻳﻒ ذﻳﻞ را داراﺳﺖ :

1- اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻴﺲ؛

2- ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ آن؛

3- اﻧﺘﺨﺎب اوﻟﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮان و ﺑﺎزرﺳﺎن انجمن .

ﺗﺒﺼﺮه 1 : اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺆﺳﺲ در ﺑﺎر اول ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺼﻒ ﺑﻌﻼوه ﻳﻚ اﻋـﻀﺎء ﺑـﻮده و

در ﺻـﻮرت ﻋـﺪم ﺣـﺪ ﻧـﺼﺎب اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻻزم، درﺑـﺎر دوم ﺑـﺎ ﺣـﻀﻮر ﻳـﻚ ﺳـﻮم اﻋـﻀﺎء رﺳـﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ .

ﺗﺒﺼﺮه  2 : ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺆﺳﺲ ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ دو ﺳـﻮم آراء ﺣﺎﺿـﺮﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﺎﻳﻴـﺪ ﻣﺮﺟـﻊ ﺻـﺪور ﭘﺮواﻧـﻪ و

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺗﺨﺎذ و رﺳﻤﻲ ﻣﻲﺷﻮد .

ﻣﺎده 13

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي:

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و عالی ترین ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدي ﻳﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد .

ﻣﺎده 14

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺳﺎﻻﻧﻪ در اردیبهشت ماه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧـﺼﻒ ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﻳـﻚ اﻋـﻀﺎ در ﺑـﺎر اول رﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد از اﻋﻀﺎ در ﺑﺎر دوم ﺗﺸﻜﻴﻞ و رﺳﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﺗﺒﺼﺮه 1: اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﻧﺼﻒ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻳﻚ آرا ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ در ﺟﻠـﺴﻪ رﺳـﻤﻲ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮان ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ رأي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد . در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ در دﻋﻮت ﻧﺨﺴﺖ، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ، ﺟﻠﺴﻪ دوم ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ده روز ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻌﺪاد از اﻋﻀﺎي ﺣﺎﺿﺮ ، ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 2: ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣـــﻲ ﻋﺎدي ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻫﻴئت ﻣﺪﻳـــﺮه ﻳﺎ ﺑـﺎزرس ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ اﻋﻀﺎء – در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ ﺑﺎزرس ﻇﺮف ﻣﺪت 20 روز ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋـﻀﺎء ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ – ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه 3 : دﻋﻮت ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي از ﻃﺮﻳﻖ درج آﮔﻬﻲ در روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ اﻻﻧﺘـﺸﺎر ﺣـﺪاﻗﻞ 10 روز و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 40 روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﻤﻊ و ﺑﺎ دﻋﻮت ﻛﺘﺒﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد.

ﺗﺒﺼﺮه -4 روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺮاي درج آﮔﻬﻲﻫﺎي روزﻧﺎﻣﻪ زاهدان ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺎده 15

وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي

1. اﻧﺘﺨﺎب اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن ( اﺻﻠﻲ و ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل )

2. اﺳﺘﻤﺎع و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرس ﻫﺎ

3. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻛﻠﻲ انجمن

4. ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ رد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه

5. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ انجمن

6. ﺗﻌﻴﻴﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬﻲ ﻫﺎ و دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ

7. ﻋﺰل اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن

8. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ

9. ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺸﺮﻳﻪ

ﻣﺎده 16

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده

ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

1.ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ ﺑﺎزرس؛

2.ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ اﻋﻀﺎء در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ ﺑﺎزرس ﻇﺮف ﻣﺪت 20 روز ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﻀﺎء ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 1 : اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎر اول ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺎر دوم ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﻮم اﻋﻀﺎ ﻛﻪ ﺣﻖ رأي دارﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.

ﺗﺒﺼﺮه 2 : ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ آراي دو ﺳﻮم اﻋﻀﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده 17

وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده :

1. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ؛

2. ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ رد اﻧﺤﻼل؛

3. ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﻴﺰان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ؛

4. اﻧﺤﻼل ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ؛

5. ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺖ .

ﻣﺎده 18

ﻣﺠــﺎﻣﻊ ﻋﻤــﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳــﻂ ﻫﻴــئت رﺋﻴــﺴﻪ اي ﻣﺮﻛــﺐ از ﻳــﻚ رﺋــﻴﺲ ، ﻳــﻚ ﻣﻨــﺸﻲ و دو ﻧــﺎﻇﺮ اداره ﻣــﻲ ﺷــﻮﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه1 : اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺑﻴﻦ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻫﺎي ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﻼم ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻧـﺎﻣﺰدي ﺧـﻮد در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2 : رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت رﺋﻴﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﻋـﺰل ﻳـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب

ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎﺷﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه 3 : ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي، ﻋﺎدي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﻣﺎده 19

ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮ ه :

انجمن  داراي ﻫﻴــئت ﻣــﺪﻳﺮه اي ﻣﺮﻛــﺐ از 5 ﻧﻔــﺮ ﻋــﻀﻮ اﺻــﻠﻲ و 2 ﻧﻔــﺮ ﻋــﻀﻮ ﻋﻠــﻲ اﻟﺒــﺪل ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه1: ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶ از ﻧﺼﻒ اﻋﻀﺎ رﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺘﺨﺬه ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳﺖ آرا ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﺗﺒﺼﺮه 2: ﺷﺮﻛﺖ اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه در ﺟﻠﺴﺎت ﺿﺮورﻳﺴﺖ و ﻏﻴﺒﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎ ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ و ﺑﺪون اﻃﻼع ﻗﺒﻠـﻲ ﺗـﺎ 3 ﺟﻠـﺴﻪ ﻣﺘـﻮاﻟﻲ ﻳـﺎ 5 ﺟﻠـﺴﻪ ﻣﺘﻨـﺎوب در ﻃـﻮل ﺳـﺎل در ﺣﻜـﻢ اﺳـﺘﻌﻔﺎي ﻋـﻀﻮ ﻏﺎﻳـﺐ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد .

ﺗﺒﺼﺮه 3: دﻋﻮت از اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ 7 روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠـﺴﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺠـﺎم ﭘﺬﻳﺮد .

ﻣﺎده 20

در ﺻﻮرت اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻳﺎ ﻓﻮت ﻳﺎ ﺳﻠﺐ ﺷﺮاﻳﻂ از ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ ﺑﺎزرس ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﺑﺮاي ﻣﺪتﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺠﺎي ﻋﻀﻮ اﺻﻠﻲ اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﻳﺎ ﺑﺎزرﺳــﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء اﺻﻠﻲ ﺷﻮد و ورود اﻋﻀﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺪل ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻜﻤﻴﻞ آن ﻧﺸﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﺪد ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺎدي ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه اﻋﻀﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .

ﻣﺎده 21

ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺎﻫﻲ یک ﺑﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﺑﺎ دﻋﻮت ﻛﺘﺒﻲ ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻨﻲ رﺋﻴﺲ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺧﻮاﻫﺪ داد .

ﺗﺒﺼﺮه: ﻧﺤﻮه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﻤ ﻮﺟﺐ آﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ داﺧﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .

ﻣﺎده 22

اﻋﻀﺎي ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻔﺮ رﺋﻴﺲ و ﻳﻚ

ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺧﺰاﻧﻪ دار اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد، ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات آﻧﻬﺎ را اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪاي ﻛﻪ ﺑﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻋﻀﺎء ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه 1: ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺘﻬﺎ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻳﺎ ﺧﺎرج ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ

ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﺪت ﺗﺼﺪي و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ او را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2: مدیر ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل رﺋﻴﺲ ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻤﻊ

ﻋﻤﻮﻣﻲ .

ﺗﺒﺼﺮه 3: ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ را از ﺳﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻋﺰل ﻛﻨﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه 4: ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻤﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﻣﺎده 23

ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺮاي ﻣﺪت 2 ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺮاي دوره ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ .

ﻣﺎده 24

ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ انجمن  ﺑﻮده و وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات آن در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮح ذﻳـﻞ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ :

ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل، رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ، ﭘﺮداﺧﺖ دﻳﻮن و وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒـﺎت، اﺟـﺮاي ﻣـﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ، اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب در ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻃﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ، ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻗﻀﺎﺋﻲ و اداري و ﺛﺒﺘﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻣﺤﺎﻛﻢ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻜﻢ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻛﻴﻞ و ﻋﺰل آن ، ﻗﻄﻊ و ﻓﺼﻞ دﻋﺎوي از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزش ) ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ و ) در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ﺗﻔﻮﻳﺾ و واﮔﺬاري ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﺧﺘﻴﺎرات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮ اﻋﻢ از ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑـﺎ ﺣﻖ ﺗﻮﻛﻴﻞ و ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه واﮔﺬار ﮔﺮدﻳﺪه. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﺮ اﻗﺪام و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اي را ﻛﻪ ﺿﺮوري ﺑﺪاﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣـﻲ -ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ ﻧﺎم انجمن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ 3 ﻣﺎه ﻗﺒـﻞ از ﭘﺎﻳـﺎن ﺗـﺼﺪي ﺧﻮد، از ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎزرس ﺟﺪﻳﺪ دﻋﻮت ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻴﺄت ﻣـﺪﻳﺮه ﻗﺒـﻞ از درج آﮔﻬﻲ در روزﻧﺎﻣـــﻪ ﻛﺜﻴﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ، زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري و ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﻲ اﻋﻀﺎ را ﺑـﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ 40 روز ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺼﺪي ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧـﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 1– ﺟﺰ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ و اﻗﺪام درﺑﺎره آﻧﻬﺎ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧـﺎص ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻋﻀﺎء اﺳﺖ ، ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﻛﻠﻴﻪ اﺧﺘﻴﺎرات ﻻزم ﺑﺮاي اداره اﻣـﻮر ﻣـﺸﺮوط ﺑـﻪ رﻋﺎﻳـﺖ ﺣـﺪود اﻫـﺪاف و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺒﺼﺮه – 2 ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺟﺎري انجمن  ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ 5/000/000 رﻳﺎل ﺑﺪون ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ رأﺳﺎً اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﻣﺎده 25

انجمن داراي 1 ﻧﻔﺮ ﺑﺎزرس اﺻﻠﻲ و .1 ﻧﻔﺮ ﺑﺎزرس ﻋﻠﻲاﻟﺒﺪل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﺎ رأي ﻛﺘﺒﻲ و ﺑـﺮاي ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ . .

ﻣﺎده 26

اﺷﺨﺎص ذﻳﻞ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎزرس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ .

1. ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻗﻄﻌﻲ دادﮔﺎه از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻼً و ﻳﺎ ﺑﻌـﻀﺎً ﻣﺤـﺮوم

ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛

 2. ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ انجمن؛

 3. اﻗﺮﺑﺎي ﺳﺒﺒﻲ و ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﻮم از ﻃﺒﻘﻪ اول و دوم؛

 4. ﻫﻤﺴﺮ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﻛﻮر درﺑﻨﺪ 2 .

ﻣﺎده 27

وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺎزرس ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ :

1. ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و اوراق ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ؛

2. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه اﻋﻢ از ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣـﺎﻟﻲ و ﺗﻬﻴـﻪ ﮔـﺰارش ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﺮاي اﻃـﻼع ﻣﺠﻤـﻊﻋﻤﻮﻣﻲ؛

3. ﮔﺰارش ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه از ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ؛

4. اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺘﺒﻲ درﺑﺎره ﺻﺤﺖ ﺻﻮرت داراﻳﻲ ، ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﺎت ﻣـﺪﻳﺮه و ﻣـﺪﻳﺮان دراﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛

5. ﺳــﺎﻳﺮ وﻇــﺎﻳﻔﻲ ﻛــﻪ اﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ و ﻗــﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘــﺮرات ﻣﻮﺿــﻮﻋﻪ ﺑــﻪ ﻋﻬــﺪه ﺑــﺎزرس ﻗــﺮار داده اﺳــﺖ .

ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﺎزرس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣﻖ رأي در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﻣﺎده 28

ﺑﺎزرس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﺑﺎزرﺳﻲ را در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﻴﺎت انجمن اﻧﺠـﺎم داده و اﺳـﻨﺎد و ﻣـﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺮده و ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﺻﻮرت ﻟـﺰوم ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠـﺴﻪ ﻓـﻮق اﻟﻌـﺎده ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ .

ﻣﺎده 29

ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه، ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺑﺎزرﺳﺎن ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮي ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ اﻧﺘﺨـﺎب ﻧـﺸﺪه اﻧـﺪ در ﻣـﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺎده 30

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﻳﻲ انجمن اﺳﺖ و در ﺣﺪود اﺧﺘﻴـﺎراﺗﻲ ﻛـﻪ از ﻃـﺮف ﻫﻴـئت ﻣـﺪﻳﺮه و اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ وي ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و از ﻃﺮف انجمن ﺣﻖ اﻣﻀﺎء دارد.

ﺗﺒﺼﺮه 1 : ﻋﺰل ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ از اﺧﺘﻴﺎرات ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺪﻟﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2 : دوره ﺗﺼﺪي ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ از ﻣﺪت ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻟﻴﻜﻦ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺠـﺪد او ﻃﺒـﻖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ در ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺪت ﺗﺼﺪي ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻦ،وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 3 : ﻛﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺗﻌﻬﺪ آور ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣـﻞ و ﺧﺰاﻧـﻪ دار و در ﻏﻴـﺎب ﺧﺰاﻧـﻪ دار ﺑـﺎ اﻣـﻀﺎي رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه و ﺑﺎ ﻣﻬﺮ انجمن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﻣﺎده 31

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮي ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻮده و داراي اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :

1: ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﻲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ؛

2: اﺳﺘﺨﺪام و ﻋﺰل و ﻧﺼﺐ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺣﺪود ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه؛

3: ﻧﮕﻬﺪاري داراﻳﻲ ، اﻣﻮال ، ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ، اﺳﻨﺎد و دﻓﺎﺗﺮ ﻣؤﺳﺴﻪ؛

4: اﻋﻤﺎل اﺧﺘﻴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮردي ﻳﺎ ﻣﻘﻄﻌﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺑﻪ وي ﺗﻔﻮﻳﺾ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛

5: اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨ ﻬﺎدﻫﺎي ﻻزم در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ، ﺑﻬﺒﻮد و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﻪ ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﺟﻬﺖ اراﺋـﻪ ﺑـﻪﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ؛

6: ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻮﻳﺲ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ، ﺑﻮدﺟﻪ ، ﺧﻂ ﻣﺸﻲ و ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻴـﺄت ﻣـﺪﻳﺮه و ارﺳـﺎل ﺑـﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ؛

7: ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﺟﻬﺖ ﻃﺮح و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه؛

8: ﻧﻈﺎرت و اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻌﺐ ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎ و دﻓﺎﺗﺮ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ؛

9: ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻋﻠﻞ ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه؛

10: اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ و اﺧﺘﻴﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣ ﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤـﻮل ﺷـﺪه ﻳـﺎ ﺑﺸﻮد.

ﻣﺎده 32

ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ از اﻋﻀﺎي ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺣـﻖ راي ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺟﻠـﺴﺎت ﻫﻴـئت ﻣـﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم : ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﻮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

ﻣﺎده 33

ﺑﻮدﺟﻪ انجمن از ﻃﺮﻳﻖ ذ ﻳﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣی شود :

الف – هدیه اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی

ب- وقف حبس

پ – وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت اهداف اساسنامه سازمان و آیین نامه

ت- حق عضوین در انجمن

ﻣﺎده 34

انجمن ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ درآﻣﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را در دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺛﺒﺖ و ﺷﺮح ﺑﻴﻼن آن را ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﮔـﺰارش ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺟﺮاﻳـﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ دو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻣـﺬﻛﻮر در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ انجمن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اراﻳﻪ آن اﺳﺖ .

ﺗﺒﺼﺮه1: ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻜﻲ در ﻳﻜـﻲ از ﺑﺎﻧﻜﻬـﺎي رﺳـﻤﻲ اﻗـﺪام ﻧﻤـﻮده و ﻛﻠﻴـﻪ درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﺮف اﻫﺪاف و وﻇﺎﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ و وﺟﻮه ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ را در ﻫﻤﺎن ﺣﺴﺎب ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﺟﻮﻫﻲ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي انجمن ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺎﺷـﺪ در ﻫﻤـﺎن ﺣـﺴﺎب ﻧﮕﻬـﺪاري ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه2: ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ انجمن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻲ ﺑﻮده و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن آﺑﺎن ﻣﺎه ﺧﺘﻢ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ اول ﻛﻪ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻟﻐﺎﻳﺖ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪارك ، ﭘﺮوﻧﺪه ﻫـﺎ و ﻣﻜﺎﺗﺒـﺎت در دﻓﺘـﺮ ﻣﺮﻛـﺰي انجمن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﺗﺒﺼﺮه3: ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت رﺳﻤﻲ انجمن ﺑﺎ اﻣﻀﺎي ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد .

ﺗﺒﺼﺮه 4: ﻣﺼﻮﺑﺎت و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه در دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ، ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎي اﻋﻀﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .

ﻣﺎده 35

ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺻﻼح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻋـﻼم ﻧﻤﺎﻳـﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪه و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اداري ﺛﺒـﺖ، ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﻣﺎده 36

هیئت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺸﺎﻧﻲ اﻋﻢ از ﻣﺤﻞ، ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺗﻤﺎس و ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣـﻮارد ﻣـﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﻣﺎده 37

انجمن داراي ﺳﺮﺑﺮگ، ﻣﻬﺮ و ﻳﺎ آرم ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻦ آن ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴـﺄت ﻣـﺪﻳﺮه و ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻘـﺮرات ﺗﻬﻴـﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ هیئت ﻣﺪﻳﺮه ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﺑﺮگ، ﻣﻬﺮ و آرم ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻـﺎدر ﻛﻨﻨـﺪه ﭘﺮواﻧـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه- ﻫﻴئت ﻣﺪﻳﺮه در ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﻬﺮ و آرم ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارد .

ﻣﺎده 38

اﻧﺤﻼل : در ﺻﻮرت اﻧﺤﻼل انجمن ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻧﻔﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب و اﻳﻦ ﻫﻴـئت ﻣﻮﻇﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎ و وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﺗﻌﻴـﻴﻦ داراﻳـﻲ ﻣـﺴﻠﻢ اﻋﻢ از ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮل داراﻳﻲ انجمن را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﻫﻴﺎت ﻣـﺬﻛﻮر ﻣﻮﻇـﻒ اﺳـﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 1: ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ داراﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن را ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧـﻪ ﺑـﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد، واﮔﺬار ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2: ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ انجمن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه  3: ﻫﻴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻧﻔﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺗﺒﺼﺮه 4: ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﮔﺰارش ﺗﺼﻔﻴﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده 39

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻨﺪرج در اﻫﺪاف اﻳﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﺧـﺎص از ﺳـﺎﻳﺮ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، انجمن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﻣﺎده 40

ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در اﻳﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﺋـﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ذﻳـﺮﺑﻂ ﺗﺄﺳـﻴﺲ و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد و ﻋﻤﻮﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

ﻣﺎده 41

اﻳﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 3 ﻓﺼﻞ و 41 ﻣﺎده و 34 ﺗﺒﺼﺮه در ﻧﺸـﺴﺖ ﻣورخ92/12/21 ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﻲ

ﻣﻮﺳﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ .

فهرست